ČLENSTVO V ŠKP

Členstvo v Športovom klube polícia Trnava (ďalej len „ŠKP“) je dobrovoľné a môže byť individuálne, kolektívne ačestné. Individuálne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej Výkonnému výboru ŠKP. O prijatí nového člena rozhoduje prezident ŠKP po dohode s predsedom príslušného športového oddielu. U osôb mladších ako 15 rokov je potrebný súhlas ich zákonného zástupcu. Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej žiadosti doručenej Výkonnému výboru ŠKP. Kolektívnym členom ŠKP sa môžu stať právnické osoby. O prijatí kolektívneho člena rozhoduje Výkonný výbor ŠKP. Čestné členstvo sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj klubu. O udelení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe návrhu Výkonného výboru ŠKP podľa podmienok stanovených v smernici „Zásady pre udeľovanie vyznamenaní, ocenení a čestného členstva“. Zoznam čestných členov vedie Výkonný výbor ŠKP. Čestný člen je oslobodený od platenia členského poplatku.

Členom klubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba alebo iný kolektív, ktoré majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti klubu a súhlasia so stanovami ŠKP.

Postup v prípade záujmu o individuálne členstvo k ŠKP:

1. Vyplnenie príhlášky za člena ŠKP prostredníctvom elektronického formulára.

2. Po spracovaní príhlášky bude uchádzačovi o členstvo v ŠKP zaslaný e-mail, v ktorom bude informovaný o spracovaní a schválení jeho prihlášky a informácie k úhrade členského príspevku (číslo účtu, variabilný symbol, jeho výška), ktorá je podmienkou na prijatie do športového klubu a následné vydanie dokladov (členský preukaz ŠKP, potvrdenie o členstve v ŠKP).

3. Po prijatí úhrady bude už nový člen ŠKP informovaný prostredníctvom e-mailu o vyhotovení dokladov a možnosti ich osobného prevzatia, pri ktorom budú overené údaje uvádzané v prihláške za člena ŠKP.

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA ŠKP TRNAVA (elektronický formulár)