VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Športový klub polície Trnava je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: Športový klub polície Trnava
Sídlo: Kollárova 31, 917 02  Trnava
IČO: 34003819
DIČ: 2021525341
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Kupkovič, prezident klubu
E-mail: skp@skp-trnava.sk
Telefón: 096110-2402
Fax: 096110-2409