Dotácia MV SR 2016

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte (§ 65 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

 

Podľa čl. 2.11 Zmluvy č. ŠCP-93-13/2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2016 sa príjemca zaväzuje zverejňovať aj použitie zdrojov spolufinancovania z celkových predpokladaných výdavkov projektu.