SPOLOČNÉ OZNAMY

Strelecký a stolnotenisový oddiel:
– policajti, výsluhoví dôchodcovia (PZ a ZVJS), zamestnanci MV SR – výška ročného príspevku 10,- Eur
– mládež (pre rok 2017 – narodení v roku 2002 a neskôr), starobní dôchodcovia (nad 62 rokov) – výška ročného príspevku 15,- Eur
– ostatní – výška ročného príspevku 20,- Eur

Oddiel záujmových športových činností:
– policajti, výsluhoví dôchodcovia (PZ a ZVJS), zamestnanci MV SR – výška ročného príspevku 5,- Eur
– ostatní – výška ročného príspevku 10,- Eur

Na základe stanov ŠKP Trnava je povinnosťou každého člena zaplatiť členský príspevok do 31.5. príslušného kalendárneho roka s výnimkou novoprijatých členov. Včasné nezaplatenie členského príspevku má za následok zánik individuálneho členstva v ŠKP Trnava.

     V súvislosti s platbou členského príspevku na rok 2017 členovia registrovaní v ŠKP Trnava môžu úhradu členského príspevku uskutočniť jedným z uvedených spôsobov:
1) úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu Športového klubu polície Trnava,
2) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu na účet Športového klubu polície Trnava prostredníctvom internet bankingu,
3) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu na účet Športového klubu polície Trnava na pobočke banky prostredníctvom „Príkazu na úhradu do tuzemska“.
 Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.

 

 V prípade realizácie ktoréhokoľvek spôsobu úhrady členského príspevku prostredníctvom bankového prevodu uvádzajte nasledovné údaje o bankovom účte Športového klubu polície Trnava, ktoré sú potrebné pre identifikáciu platcu:

 

IBAN:   SK7409000000000045548707
Variabilný symbol:    2017
Konštantný symbol: 0558
Popis transakcie, účel platby, správa pre prijímateľa:  Meno, priezvisko a číslo preukazu

 

     Ak nebudú pri platbe za členský príspevok na rok 2017 vyplnené všetky údaje tak, ako je to uvedené vyššie, nebude možné platbu priradiť ku konkrétnemu členovi. Potom bude musieť konkrétny člen dokladovať úhradu (kópia prevodného príkazu alebo výpisu z účtu).
Výkonný výbor ŠKP zmysle čl. IV bod 2 Stanov ŠKP zvoláva Valné zhromaždenie ŠKP. Valné zhromaždenie ŠKP sa uskutoční dňa 16.2.2016 v čase o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí budovy Krajského riaditeľstva PZ v Trnave. Na programe je okrem schválenia správy o činnosti a hospodárení ŠKP, a správy kontrolóra ŠKP, voľba nového Výkonného výboru ŠKP (z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného obdobia), prerokovanie návrhu na zvýšenie členského  príspevku, schválenie plánu činnosti ŠKP na ďalšie obdobie, rozhodovanie o členoch, ktorí budú zastupovať záujmy ŠKP Trnava v Združení brokových klubov Trnava a ŠTK BD Slovenského streleckého zväzu, ako aj schválenie zmien Stanov ŠKP Trnava. V prípade záujmu treba potvrdiť svoju účasťu tajomníka ŠKP Trnava Ing. Romana Geseho (tel. 0948/024687) v termíne do 15.2.2016, pričom Výkonný výbor ŠKP určil celkový počet delegátov konferencie na 50.
 Z dôvodu predpokladanej zmeny členského poplatku pre strelecký oddiel na rok 2016, ktorého výška bude stanovená na Valnom zhromaždení ŠKP Trnava ( február 2016) sa členský poplatok na rok 2016 bude vyberať až od marca 2016 do 31. mája 2016. Z tohoto dôvodu je pozastavené aj prijímanie nových členov ŠKP Trnava do konca februára 2016. Prosíme členov aby členské na rok 2016 uhrádzali až po uvedenom termíne. Výška nového poplatku bude po schválení zverejnená na stránke.

Za pochopenie ďakujeme. Výkonný výbor ŠKP Trnava.

 Dňa 19.03.2013 v čase o 14,00 hod. sa v zasadacej miestnosti na 1. poschodí budovy Krajského riaditeľstva PZ v Trnave uskutoční Konferencia ŠKP Trnava, na programe ktorej je okrem voľby nového člena výkonného výboru (z dôvodu „abdikovania“ jedného zo zvolených členov), rozhodnutie o členoch, ktorí budú zastupovať záujmy ŠKP Trnava v Združení brokových klubov Trnava a ŠTK BD Slovenského streleckého zväzu, ako aj schválenie nových stanov ŠKP Trnava. V prípade záujmu treba potvrdiť svoju účasť u tajomníka ŠKP Trnava p. Ing. Romana Geseho (tel. 0948/024687) v termíne do 18.03.2013, pričom vedenie ŠKP Trnava stanovilo celkový počet delegátov konferencie na 50.
 Vedenie Športového klubu polície Trnava oznamuje všetkým svojim členom, že na základe vytvorenia internetovej stránky ŠKP Trnava, je možné pre každého člena vytvoriť e-mailovú adresu vo forme – meno.priezvisko @skp-trnava.sk. Uvedené vytvorenie e-mailovej adresy bude zatiaľ vykonávané na základe priamej telefonickej požiadavky zo strany samotného člena na prezidenta nášho klubu.