STANOVY

STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU POLÍCIE TRNAVA

 • Schválené konferenciou dňa 14.januára 1991 v Trnave
 • Zaregistrované MV SR dňa 5. apríla 1991 pod č. VVS/1-900/90-3670
 • Doplnené a zmenené konferenciou dňa 27. marca 2008 v Trnave
 • Zmena stanov vzatá na vedomie MV SR dňa 11. apríla 2008 pod č. VVS/1-900/90-3670-1
 • Doplnené a zmenené konferenciou dňa 19. marca 2013 v Trnave
 • Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 11. apríla 2013 pod č. VVS/1-900/90-3670-2
 • Doplnené a zmenené Valným zhromaždením dňa 16. februára 2016 v Trnave
 • Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 8. apríla 2016 pod č. VVS/1-900/90-3670-3

Článok 1
Základné ustanovenie

 1. Športový klub polície Trnava (ďalej len „ŠKP“) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby najmä príslušníkov Policajného zboru SR a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárania podmienok na upevňovanie zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti a podieľať sa na rozvoji výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie.
 2. ŠKP je otvorenou, samostatnou, nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
 3. ŠKP je nástupníckou organizáciou Telovýchovnej jednoty Červená hviezda Trnava.
 4. ŠKP je občianskym združením so samostatnou právnou subjektivitou so sídlom ul. Kollárova 31, 917 02 Trnava.

Článok 2
Hlavné ciele

 

 1. Hlavným cieľom je podpora občanov v oblasti športu, predovšetkým športovej streľby, ale aj iných športov so zameraním na vekovú skupinu od mladších žiakov až po dospelých, vrátane veteránov (Masters) a telesne postihnutých športovcov a to konkrétne vo forme zabezpečovania starostlivosti a rozvoja talentovanej mládeže, zabezpečovania starostlivosti a rozvoja výkonnostného a vrcholového športu, zabezpečovania starostlivosti a rozvoja reprezentácie SR a rezortu MV SR, vytvárania podmienok pre rozvoj rekreačného, záujmového športu a masového športu.
 2. Medzi základné činnosti ŠKP patrí:

–   organizovanie športovej činnosti v rámci zapojenia do športových a telovýchovných aktivít,

–   vytváranie vhodných materiálnych a tréningových podmienok,

–   vytváranie širokých možností užívania športovísk – vlastných alebo tých, ktoré má právo užívať,

–   budovať, prevádzkovať a udržiavať telovýchovné a iné zariadenia, ktoré užíva,

–   viesť svojich členov k dodržiavaniu základných etických pravidiel,

–   hájiť záujmy svojich členov navonok a za týmto účelom spolupracovať so samosprávnymi orgánmi, štátnymi inštitúciami, a ostatnými organizáciami (napr. športové zväzy, ostatné športové kluby a pod.),

–  riadne sa starať a hospodáriť so svojím a zvereným majetkom,

–  získavať prostriedky na svoju činnosť formou darov, príspevkov, grantov, dotácií, zmlúv o reklame a pod.

 

Článok 3
Vznik a zánik členstva

 1. Členstvo v ŠKP je dobrovoľné a môže byť:

–     individuálne,
–     kolektívne,
–     čestné.

 1. Individuálne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej Výkonnému výboru ŠKP. O prijatí nového člena rozhoduje prezident ŠKP po dohode s predsedom príslušného športového oddielu. U osôb mladších ako 15 rokov je potrebný súhlas ich zákonného zástupcu.
 2. Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej žiadosti doručenej Výkonnému výboru ŠKP. Kolektívnym členom ŠKP sa môžu stať právnické osoby. O prijatí kolektívneho člena rozhoduje Výkonný výbor ŠKP.
 3. Čestné členstvo sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj klubu. O udelení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe návrhu Výkonného výboru ŠKP podľa podmienok stanovených v smernici „Zásady pre udeľovanie vyznamenaní, ocenení a čestného členstva“. Zoznam čestných členov vedie Výkonný výbor ŠKP. Čestný člen je oslobodený od platenia členského poplatku.
 4. Členom klubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba alebo iný kolektív, ktoré majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti klubu a súhlasia s týmito stanovami.
 5. Členstvo v ŠKP zaniká:

–    vystúpením na základe oznámenia (podaného písomne, resp. ústnym vyhlásením pred najmenej dvomi členmi Výkonného výboru ŠKP) a členstvo zaniká ku dňu vystúpenia z klubu,

–  vylúčením pri neplnení základných členských povinností (napr. nezaplatenie členských príspevkov v stanovenej výške a lehote, porušenie stanov),

–    ak sa člen dopustí takéto konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho členstvom v klube, môže Výkonný výbor rozhodnúť o jeho vylúčení a členstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

–      úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,

–      zánikom klubu.

Článok 4
Základné práva a povinnosti členov ŠKP

 1. Člen má tieto základné práva:

–     podieľať sa na činnosti ŠKP a využívať k tomu jeho zariadenia, alebo zariadenia, ktoré má v nájme,

–     právo voliť a byť volený do orgánov ŠKP po dosiahnutí 18-tich rokov veku,

–     prostredníctvom orgánov ŠKP rozhodovať o jeho činnosti a využívať majetok ŠKP v súlade s jeho stanovami,

–     predkladať návrhy na zlepšenie činnosti ŠKP, vznášať pripomienky a otázky na orgány ŠKP a byť o ich vybavení informovaný.

 1. Člen má tieto povinnosti:

–     dodržiavať stanovy a smernice ŠKP,

–     plniť uznesenia orgánov ŠKP,

–     aktívne propagovať činnosť ŠKP,

–     zúčastňovať sa práce v orgánoch ŠKP, do ktorých bol člen zvolený,

–     aktívne sa podieľať na činnosti ŠKP,

–     riadne a včas platiť stanovené členské príspevky (okrem čestných členov) a iné poplatky, ak budú schválené orgánmi ŠKP,

–     chrániť majetok ŠKP a starať sa o jeho zveľaďovanie a rozširovanie,

–     vystupovať v duchu morálnych zásad fair play, dbať o dobré meno ŠKP.

 

Článok 5
Členstvo a príspevky, poplatky

 

 1. Členské príspevky sú základným prejavom príslušnosti člena k materskému klubu ako celku, pre ktorý predstavujú nedeliteľnú súčasť finančných príjmov.
 2. Členské príspevky a poplatky stanoví Výkonný výbor ŠKP a sú záväzné pre všetkých členov ŠKP. Výšku členských príspevkov určuje Výkonný výbor ŠKP, a to s prihliadnutím k hospodárskej situácii ŠKP. Výkonný výbor ŠKP zoznámi s výškou platieb členskú základňu na Valnom zhromaždení ŠKP, pričom platby platí od 1.1. bežného roka.
 3. Každý člen ŠKP je povinný zaplatiť členský príspevok za bežný rok do 31.5. toho roku. Pre nezaplatenie členských príspevkov a ďalších poplatkov, môže byť člen vylúčený zo ŠKP.
 4. Vyberanie členských príspevkov, ako i ďalších poplatkov zabezpečuje Výkonný výbor ŠKP a zároveň vedie evidenciu platenia týchto príspevkov a poplatkov.
 5.    Od platenia členských príspevkov sú oslobodení čestní členovia ŠKP.
 6.     Výkonný výbor ŠKP je oprávnený určiť svojim členom poplatky spojené s výlučným užívaním časti majetku ŠKP, alebo s užívaním náročnejšej výstroje, ako i ďalšieho materiálu v majetku ŠKP. Stanovený poplatok vyjadruje účasť člena na nákladoch spojených s údržbou a prevádzkovaním užívaného majetku a motivuje člena k hospodárnemu zaobchádzaniu s takým majetkom.
 7.     Nezaplatenie poplatku v predpísanej výške a v stanovenom termíne zbavuje člena výhod a oprávnení, ktoré boli spojené s platením takého poplatku.
 8.   Výkonný výbor môže rozhodnúť o zavedení mimoriadneho príspevku, ak je to nutné vzhľadom na finančnú situáciu v ŠKP.


Článok 6
Orgány ŠKP

 1. Orgánmi ŠKP sú:

–     Valné zhromaždenie ŠKP,

–     Výkonný výbor ŠKP,

–     prezident ŠKP, ktorý je zároveň predsedom Výkonného výboru ŠKP,

–     kontrolór ŠKP.

 1. Orgány ŠKP sa vytvárajú na základe demokratických volieb na zasadnutiach Valného zhromaždenia ŠKP.

Článok 7
Valné zhromaždenie ŠKP

 

 1. Najvyšším orgánom ŠKP je Valné zhromaždenie ŠKP.
 2. Valné zhromaždenie ŠKP sa koná najmenej raz za štyri roky. Zvoláva ho Výkonný výbor ŠKP.
 3. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia ŠKP patrí:

–     rozhodovať o programe činnosti ŠKP, schvaľovať a meniť stanovy ŠKP,

–     voliť a odvolávať prezidenta, členov Výkonného výboru a kontrolóra ŠKP,

–     schvaľovať správu o činnosti a správu o hospodárení ŠKP za uplynulé obdobie, ktorú predkladá Výkonný výbor ŠKP,

–     schvaľovať plán činnosti a rozpočet ŠKP na ďalšie obdobie, ktorý predkladá Výkonný výbor ŠKP,

–     rozhodovať o koncepcii rozvoja ŠKP,

–     rozhodovať o názve, symbolike ŠKP,

–     rozhodovať o vstupe a vystúpení ŠKP do iných organizácií a združení,   o ekonomickej účasti na ich činnosti ako aj o iných formách spolupráce,

–     voliť a odvolávať zástupcov z členov ŠKP do orgánov iných organizácií a združení, na ktorých činnosti sa podieľa,

–     rozhodovať o zániku ŠKP – dobrovoľným rozpustením združenia, alebo zlúčením s iným občianskym združením,

–     schvaľovať rozdelenie prípadného likvidačného prebytku pri zrušení ŠKP likvidáciou,

–     rozhodovať o všetkých otázkach činnosti ŠKP, ktoré prekračujú právomoc ostatných orgánov ŠKP.

 1. Počet delegátov na Valnom zhromaždení ŠKP z jednotlivých športových oddielov ŠKP určí Výkonný výbor ŠKP.
 2. Valné zhromaždenie ŠKP je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 50% delegátov. Valné zhromaždenie ŠKP rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 3. Mimoriadne Valné zhromaždenie ŠKP môže zvolať Výkonný výbor ŠKP a kontrolór ŠKP.
 4. Výkonný výbor ŠKP musí zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie ŠKP v termíne do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti, podpísanej nadpolovičnou väčšinou členov ŠKP. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen ŠKP, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej Výkonnému výboru ŠKP o jeho zvolanie.

Článok 8
Výkonný výbor ŠKP

 

 1. Výkonný výbor ŠKP koordinuje a zabezpečuje činnosť ŠKP medzi Valnými zhromaždeniami ŠKP. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu ŠKP.
 2. Na čele Výkonného výboru ŠKP je prezident ŠKP, ktorý je štatutárnym zástupcom ŠKP, ktorý je volený Valným zhromaždením ŠKP.
 3. Výkonný výbor ŠKP tvoria prezident ŠKP a ďalší traja členovia. Funkčné obdobie Výkonného výboru ŠKP je štvorročné.
 4. V mene ŠKP koná prezident ŠKP samostatne a na základe a v rozsahu ním stanovenej plnej moci niektorý z členov Výkonného výboru ŠKP.
 5. Výkonný výbor ŠKP sa stretáva minimálne štyri krát za kalendárny rok.
 6. Zasadnutie Výkonného výboru ŠKP zvoláva prezident ŠKP.
 7. Výkonný výbor ŠKP je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov t. j. aspoň traja členovia. Uznesenie je platne prijaté, ak zaň zahlasovala väčšina. V prípade rovnosti hlasovania má prezident ŠKP dva hlasy.
 8. Výkonný výbor ŠKP rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci Valného zhromaždenia ŠKP a kontrolóra ŠKP, najmä:

–     zvoláva Valné zhromaždenie ŠKP,

–     vypracováva návrhy na zmenu stanov ŠKP,

–     vypracováva správu o činnosti a hospodárení ŠKP a predkladá ju  spoločne s plánom práce a rozpočtom klubu Valnému zhromaždeniu ŠKP na schválenie,

–     vypracováva návrhy zamerania činnosti ŠKP,

–     zabezpečuje realizáciu uznesení Valného zhromaždenia ŠKP,

–     schvaľuje členstvo ŠKP v iných organizáciách (aj v medzinárodných združeniach),

–     hospodári s majetkom ŠKP,

–     rozhoduje o vzniku alebo zániku obchodných spoločností, kde je ŠKP jediný spoločník,

–     prijíma pracovníkov do pracovno-právneho vzťahu,

–     rozhoduje o prijatí nových členov a vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami ŠKP,

–     zabezpečuje optimálne využívanie, prevádzku vlastných hnuteľných vecí,

–     navrhuje formu a spôsob zániku ŠKP a menuje likvidátora, ak tak neurobí Valné zhromaždenie ŠKP,

–     schvaľuje interné predpisy ŠKP,

–     schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie na súťaže a podujatia organizované ŠKP,

–     schvaľuje založenie alebo ukončenie činnosti športového oddielu ŠKP,

–     stanovuje minimálnu výšku členského poplatku na príslušný kalendárny rok.

 1. Výkonný výbor ŠKP môže vytvárať pre zabezpečenie činnosti ŠKP dočasné alebo trvalé poradné alebo pracovné orgány.
 2. Ak z akýchkoľvek dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie, alebo ju dlhodobo, viac ako 6 mesiacov fyzicky nemôže vykonávať prezident ŠKP, musí Výkonný výbor ŠKP do 30 dní zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie ŠKP. Ak niektorý iný člen Výkonného výboru ŠKP z akýchkoľvek dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie, alebo ju dlhodobo, viac ako 6 mesiacov fyzicky nemôže vykonávať, bude do najbližšie konaného Valného zhromaždenia ŠKP kooptovaný do Výkonného výboru ŠKP nový člen, na základe rozhodnutia Výkonného výboru ŠKP.

Článok 9
Prezident ŠKP

 

 1. Prezident ŠKP je štatutárnym zástupcom združenia.
 2. Zodpovedá za činnosť ŠKP.
 3. K zastupovaniu môže prezident ŠKP zmocniť v určenom rozsahu právomocí viceprezidenta ŠKP alebo členov Výkonného výboru ŠKP.
 4. Prezident ŠKP má právo vymenovať a odvolať viceprezidenta ŠKP. Určuje jeho právomoci a povinnosti.
 5. Prezident ŠKP:

–     zvoláva, riadi a koordinuje činnosť Výkonného výboru ŠKP a Valného zhromaždenia ŠKP,

–     zabezpečuje výkon rozhodnutí Výkonného výboru ŠKP,

–     koná v mene ŠKP a zastupuje ŠKP navonok,

–     prijíma v mene ŠKP dary, príspevky sponzorov a zodpovedá za ich evidenciu,

–     predkladá Výkonnému výboru ŠKP návrhy na použitie príspevkov, dotácií a iných príspevkov ŠKP,

–     zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva.

Článok 10
Kontrolór ŠKP

 

 1.   Kontrolór ŠKP je najvyšším kontrolným orgánom ŠKP, ktorý je volený Valným zhromaždením ŠKP a jeho funkčné obdobie je štvorročné.
 2. Kontrolór ŠKP je nezávislý kontrolný orgán ŠKP, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu ŠKP, ktorému predkladá správu o svojej činnosti.
 3.   Kontrolór ŠKP kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov ŠKP, hospodárenie ŠKP, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 4. Kontrolór ŠKP nemôže byť členom Výkonného výboru ŠKP.
 5. Kontrolór ŠKP má právo zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach orgánov ŠKP s hlasom poradným bez zasahovania do ich právomocí.

Článok 11
Majetok ŠKP a hospodárenie

 

 1. ŠKP má vo vlastníctve hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. O tento majetok je povinný sa starať, chrániť a zveľaďovať ho.
 2. Zdrojom majetku ŠKP sú:

–     príspevky a dotácie od vlastných členov,

–     dary, príspevky a dotácie zo štátnych a verejných prostriedkov, od fyzických osôb, právnických osôb a inštitúcií zo SR i zo zahraničia,

–     príjmy z vlastných organizovaných akcií,

–     výnosy zo zbierok a iných účelových dotácií,

–     príjmy z reklamnej činnosti,

–     príjmy z úrokov finančných vkladov,

–     sponzorské dary a dotácie,

–     príjmy z hospodárskej činnosti ŠKP, ktorá musí byť v súlade s platnými predpismi obchodného zákona SR,

–     výchovné a náhrady pri prestupoch športovcov.

 1. ŠKP hospodári podľa schváleného rozpočtu. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na činnosť ŠKP.
 2. Finančné dary fyzických osôb alebo právnických osôb, pokiaľ sú v darovacej zmluve určené na použitie pre konkrétnu osobu, budú použité v pomere 90% pre určenú konkrétnu osobu a 10% všeobecne na športovú činnosť ŠKP.
 3. ŠKP hospodári podľa schváleného rozpočtu. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na činnosť ŠKP.
 4. Finančné prostriedky ŠKP možno použiť v súlade s predmetom činnosti ŠKP na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, na telovýchovnú a športovú činnosť, na nákup športových potrieb, na úhradu pobytov členov pri súťažiach a sústredeniach, na úhradu nákladov na činnosť ŠKP. O použití prostriedkov na ďalšie účely rozhoduje Výkonný výbor ŠKP a prezident ŠKP.
 5. Hospodárenie s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a rozhodnutiami Výkonného výboru ŠKP.


Článok 12
Ukončenie činnosti ŠKP

 

 1. ŠKP zaniká:

–     zlúčením s iným občianskym združením,

–     dobrovoľným rozpustením združenia.

 1. O zániku ŠKP, jeho zlúčením s iným združením alebo dobrovoľnom rozpustení, rozhoduje Valné zhromaždenie ŠKP, ktoré zároveň menuje likvidátora. V prípade zániku ŠKP likvidátor vykoná majetkové vyrovnanie (vyrovná všetky dlhy a záväzky) a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia ŠKP. Likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik ŠKP Ministerstvu vnútra SR.

Článok 13
Disciplinárne opatrenia

 

 1. Za porušenie stanov ŠKP môžu byť členom, ako výchovný prostriedok, uložené disciplinárne tresty rozhodnutím o uložení disciplinárneho trestu.
 2. V disciplinárnom konaní je možné ukladať tieto tresty:

–     napomenutie

–     podmienečné vylúčenie

–     vylúčenie.

 1. Disciplinárnym orgánom I. stupňa je Výkonný výbor ŠKP.
 2. Účastníkom disciplinárneho konania je člen ŠKP, ktorého disciplinárne previnenie je predmetom prejednania. V prípade neúčasti člena ŠKP na disciplinárnom konaní, bude disciplinárne konanie uskutočnené v jeho neprítomnosti.
 3. Proti rozhodnutiu Výkonného výboru je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia alebo vyhlásenia. Odvolacím orgánom je komisia vymenovaná prezidentom ŠKP, pričom rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Do ukončenia odvolania člena v prípade trestu vylúčenia je tento člen zbavený svojich práv a povinností vyplývajúcich zo stanov.

 

Článok 14
Záverečné ustanovenia

 

 1. Veci neupravené týmito stanovami ŠKP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, schválenými orgánmi ŠKP.
 2. Tieto stanovy ŠKP boli schválené Valným zhromaždením ŠKP dňa 16.02.2016, a týmto dňom nadobúdajú platnosť, účinnosť nadobúdajú dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR. V plnom znení nahrádzajú stanovy ŠKP zo dňa 19.03.2013, vzatých na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 11.04.2013 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-3670-2.
 3. Výklad stanov poskytuje Výkonný výbor ŠKP.