Oznam k plateniu členského príspevku do ŠKP Trnava na rok 2017

Strelecký a stolnotenisový oddiel:
– policajti, výsluhoví dôchodcovia (PZ a ZVJS), zamestnanci MV SR – výška ročného príspevku 10,- Eur
– mládež (pre rok 2017 – narodení v roku 2002 a neskôr), starobní dôchodcovia (nad 62 rokov) – výška ročného príspevku 15,- Eur
– ostatní – výška ročného príspevku 20,- Eur

Oddiel záujmových športových činností:
– policajti, výsluhoví dôchodcovia (PZ a ZVJS), zamestnanci MV SR – výška ročného príspevku 5,- Eur
– ostatní – výška ročného príspevku 10,- EurNa základe stanov ŠKP Trnava je povinnosťou každého člena zaplatiť členský príspevok do 31.5. príslušného kalendárneho roka s výnimkou novoprijatých členov. Včasné nezaplatenie členského príspevku má za následok zánik individuálneho členstva v ŠKP Trnava.
     V súvislosti s platbou členského príspevku na rok 2017 členovia registrovaní v ŠKP Trnava môžu úhradu členského príspevku uskutočniť jedným z uvedených spôsobov:
1) úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu Športového klubu polície Trnava,
2) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu na účet Športového klubu polície Trnava prostredníctvom internet bankingu,
3) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu na účet Športového klubu polície Trnava na pobočke banky prostredníctvom „Príkazu na úhradu do tuzemska“.
 Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.
 V prípade realizácie ktoréhokoľvek spôsobu úhrady členského príspevku prostredníctvom bankového prevodu uvádzajte nasledovné údaje o bankovom účte Športového klubu polície Trnava, ktoré sú potrebné pre identifikáciu platcu:

 

IBAN:   SK7409000000000045548707
Variabilný symbol:    2017
Konštantný symbol: 0558
Popis transakcie, účel platby, správa pre prijímateľa:  Meno, priezvisko a číslo preukazu

 

     Ak nebudú pri platbe za členský príspevok na rok 2017 vyplnené všetky údaje tak, ako je to uvedené vyššie, nebude možné platbu priradiť ku konkrétnemu členovi. Potom bude musieť konkrétny člen dokladovať úhradu (kópia prevodného príkazu alebo výpisu z účtu).

Leave a Comment