Cieľom je budovať kvalitnú zdravotnústarostlivosť založenú na profesionálnom zázemí a vyrovnanom hospodárení.

Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre viac ako 80 tisíc obyvateľov. Vyše tridsať ambulancií, desať oddelení a odborné laboratóriá slúžia ľuďom tohto regiónu od narodenia po celý život.

 

Štatút a organizačná štruktúra

Novodobá história našej nemocnice sa začala písať 1. januára 2003, keď došlo k jej transformácii na neziskovú organizáciu. Súčasne dostala nový názov. Nesie meno po významom piešťanskom dejateľovi Alexandrovi Winterovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil o rozvoj kúpeľníctva v našom meste. Poskytujeme zdravotnícke služby, ktoré nadväzujú na celú doterajšiu liečebno-preventívnu starostlivosť v Piešťanoch, aj keď už za nových ekonomických a organizačných podmienok. Nemocnicu riadi Správna rada, štatutárnym zástupcom je riaditeľ a kontrolnú funkciu plní Dozorná rada.

Správna rada
PhDr. Milan Brdárský, nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR
Mgr. Eva Lakotová, nominovaná Ministerstvom zdravotníctva SR
Ing. Róbert Maguľa, nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR
Mgr. Magdaléna Kovačovičová, nominovaná NAW, n. o.
MUDr. Alan Suchánek, nominovaný NAW, n. o.

Dozorná rada
MUDr. Ján Ranostaj, predseda
MUDr. Eva Jurgová, CSc., člen
MUDr. Peter Ottinger, člen